39
2607

AKROLEIN DIMER, STABILIZÁLT

TŰZVESZÉLYES FOLYADÉK

Un szám: 2607
Ericards hivatkozási szám: 3-35
ADR veszélyességi osztály: 3

Az anyaghoz tartozó ADR veszélyességi bárcák

Bárca száma
3

1. Jellemző tulajdonságai:

 • Spontán heves reakcióhoz vezethet.
 • Szemre és légutakra veszélyes.
 • 23 és 60°C közötti lobbanáspont (vagy 60°C feletti, de lobbanáspontja feletti hőmérsékleten szállítják).
 • Vízzel elegyedik (több mint 10%-ban), VAGY nehezebb a víznél.

2. Veszélyek:

 • A tartály(ok) melegedése nyomásnövekedést okoz, a felhasadás és az azt követő robbanás kockázatával.
 • Hő, láng, mechanikai hatásnak vagy más vegyi anyagokkal való érintkezésnek kitéve a nyomás spontán emelkedése vagy öngyulladás következik be.
 • Hőhatásra és tüze esetén mérgező és irritáló hatású gőzöket bocsát ki.
 • Emelt szobahőmérsékletű levegővel robbanóképes elegy keletkezhet.
 • A gőz nehezebb mint a levegő és nem biztos hogy látható. A talaj mentén terjed és a csatornákba és alagsori helyiségekbe bekerülhet.
 • A hőhatás a stabilitását csökkentheti. Kövessük a szakértő tanácsait.

3. Személyvédelem:

 • Környezettől független légzőkészülék.
 • Közvetlen érintkezés kockázata esetén vegyi védőruházat.
 • Vegyük figyelembe az általános tűzoltó védőruházatot a védőruha alá.

4. Beavatkozási tevékenység:

4.1 Általános

 • Szélirányból közelítsünk.
 • A dohányzás tilos, távolítsuk el a gyújtóforrásokat.
 • Biztonságos helyről dolgozzunk a személyzet kockázatának csökkentése érdekében. Használjunk kezelőszemélyzetet nem igénylő ágyúkat vagy sugarakat.
 • Minimalizáljuk a személyzet létszámát a veszélyeztetett területen.

4.2 Kiáramlás

 • Zárjuk le a kifolyást ha lehetséges.
 • Minden elérhető módon csökkentsük (fogjuk fel a kifolyó anyagot) a szennyeződés mértékét.
 • Ellenőrizzük a robbanási határértékeket.
 • Használjunk szikramentes kéziszerszámokat és gyújtószikramentes felszereléseket.
 • Itassuk fel az anyagot homokkal vagy földdel vagy bármilyen más alkalmazható anyaggal, vagy takarjuk le alkoholálló habbal.
 • Ha az anyag élővízbe vagy csatornába jutott, tájékoztassuk a felelős hatóságokat.
 • Szellőztessük a csatornákat és alagsori helyiségeket, ahol az nem jelent kockázatot a beavatkozókra és a lakosságra.

4.3 Tűz (kiterjedve a szállítmányra)

 • A tartályt folyamatosan hűtsük vízzel.
 • Oltsuk a tüzet alkoholálló habbal amennyiben biztosítható, vagy vízköddel (szórt sugárral).
 • Ne használjunk kötött vízsugarat vagy oltóport a tűzoltáshoz.
 • Amennyiben lehetséges, használjunk szórt vízsugarat a tűz füstjének lecsapatásához.
 • Kerüljuk az oltóeszközök szükségtelen vízfelhasználását, amelyek szennyezést okozhatnak.

5. Elsősegélynyújtás:

 • Ha az anyag szembe került, mossuk ki vízzel legalább 15 percen keresztül, majd haladéktalanul forduljunk orvoshoz.
 • Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és bő vízzel mossuk le az érintett bőrfelületet .
 • Haladéktalanul orvosi megfigyelés alá kell helyezni azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal, vagy gőzét belélegezték. Minden fellelhető anyaginformációt továbbítani kell.
 • Égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsük hideg vízzel amilyen hosszan csak lehetséges. A bőrre tapadt ruházatot ne távolítsuk el.

6. Alapvető óvintézkedések összegyűjtéshez:

 • Biztosítsunk megfelelő földelést a szivattyúzás eszközeinek.
 • Használjunk lángbiztos szivattyút(kat).Ha elektromos meghajtású, legalább T3 osztályú legyen.
 • Ásványolajaknak ellenálló felszerelést használjunk.
 • Helyezzük a kifolyt terméket adszorpciós szűrőhöz csatlakoztatott nyílással ellátott tartályba.

7. Óvintézkedések a beavatkozás után:

7.1 Kivetkőzés

 • A szennyezett ruhát és légzőkészüléket mossuk le vízzel az álarc és a védőruha levételét megelőzően.
 • Használjunk vegyi védőruházatot és környezettől független légzőkészüléket a szennyezett beavatkozók kivetkőztetése és a szennyezett eszközök kezelése során.
 • Fogjuk fel a mentesítésnél keletkezett anyagot.

7.2 Felszerelés megtisztítása

 • Mossuk le vízzel mielőtt a baleset helyszínéről elszállítjuk.